HETI Certification
Congratulations to the following people who completed their certification for HETI Level I:

Taiwan 2015
Chao-Yuan,Chang (Taiwan)
Chun-Mei,Chen (Taiwan)
Jose Montilla (Phillipines)
Yi-Hung,Chang (Taiwan)
Ya-Hui, Li (Taiwan)
Shu-Ya, Chan (Taiwan)
Tsung-Hsin,Weng (Taiwan)
Yu-Shan,Lu (Taiwan)

Taiwan 2016
Ya Lin Wu (Taiwan)
Jun-Fei (Beauty) Chien  (Taiwan)
Tsai-Ting (Vickey) Hsu  (Taiwan)
Li Kuo (Otis)Wang  (Taiwan)
Lee (Judy) Ching Ping (Taiwan)
Hsiao (Mindy) Ming Tsen  (Taiwan)
Eileen/Elaine? (Taiwan)

Greece 2016
Sara Hutton-Anetopoulou (Greece)
Lappa Gkampriella (Greece)
Nantina Panagou (Greece)
Tatjana Richter (Greece)
Ekaterini Chomoriti (Greece)
Anna Mitropoulou (Greece)